Kā pieteikties ES fondu atbalstam LIAA?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Lai palielinātu konkurētspēju un sekmētu komercdarbības attīstību, Latvijas komersantiem ir iespēja pieteikties ES fondu finanšu atbalsta saņemšanai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” ne tikai klātienē, bet arī elektroniski.

Pamācības otrais solis:

JĀIEPAZĪSTAS AR INFORMĀCIJU

Jāiepazīstas ar laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēto sludinājumu vai valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (turpmāk – LIAA) mājas lapas sadaļā ES fondi pieejamo aktuālo informāciju par tām ES fondu aktivitātēm, kurās paredzēta vai jau notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Pamācības trešais solis:

JĀSAGATAVO PROJEKTA IESNIEGUMS

Jāsagatavo projekta iesniegums, kam jābūt izstrādātam saskaņā ar normatīvajiem aktiem (par katru ES fondu konkrēto aktivitāti tiek izdoti Ministru kabineta noteikumi, ar ko var iepazīties LIAA mājas lapas sadaļā ES fondi) un, ja plāno to iesniegt elektroniski, tad tam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473  un jāatbilst 10. punktā minētajiem datņu formātiem.

Sagatavojot projekta iesniegumu jāizmanto projekta iesnieguma veidlapa, kas pieejama LIAA mājas lapas sadaļā ES fondi (tur atrodami arī norādījumi par veidlapas aizpildīšanu).

 

Projekta iesnieguma veidlapai un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināliem jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu, pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tiem jābūt apliecinātiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

Pamācības ceturtais solis:

DOKUMENTUS JĀNOSŪTA

Sagatavotos dokumentus jānosūta uz elektronisko pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv.

Pēc dokumentu saņemšanas LIAA vienas darba dienas laikā projekta iesniedzējam nosūta paziņojumu par elektroniska dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokumenti tika saņemti.

 

Pamācības piektais solis:

ATBILDES SNIEGŠANA

Normatīvajos aktos, kas nosaka ES fondu darbības programmu un apakšprogrammu īstenošanas kārtību, noteiktajā termiņā LIAA projekta iesniedzējam rakstiski paziņo projekta iesnieguma reģistrācijas numuru, nosūtot to vēstulē pa pastu.

 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā un normatīvajos aktos, kas nosaka ES fondu darbības programmu un apakšprogrammu īstenošanas kārtību, noteiktajā termiņā LIAA projekta iesniedzējam rakstiski paziņo lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Informācija par lēmumu tiek nosūtīta arī uz projekta iesniegumā norādīto faksa vai elektroniskā pasta adresi.

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks