Kur saņemt palīdzību, ja tiek ierobežotas ES tiesības?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Jeb "Kur elektroniski saņemt palīdzību, ja tiek ierobežotas ES tiesības kādā no ES dalībvalstu iestādēm?"

 

Uzņēmējiem un iedzīvotājiem nereti nākas sastapties ar negaidītiem šķēršļiem Eiropas Savienības (ES) tiesību piemērošanā, kad citu ES dalībvalstu valsts iestādes uzstāda prasības, kas ir pretrunā ES noteikumiem. Visbiežāk pastāvošie ierobežojumi no citu ES dalībvalstu valsts iestādēm ir saistīti ar preču un pakalpojumu brīvas aprites ierobežojumiem, uzturēšanās atļauju neizsniegšanu, sociālo pabalstu nemaksāšanu, profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu u.tml.

Pamācības otrais solis:

Lai nekavējoties tiktu novērsti uzņēmumiem un iedzīvotājiem radušies ES tiesību ierobežojumi, Eiropas Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm ir izveidojusi ES iekšējā tirgus problēmu risināšanas tīklu – SOLVIT.

SOLVIT palīdz risināt iedzīvotāju un uzņēmēju problēmas, kas tiem radušās citu ES dalībvalstu valsts iestādēm nepareizi piemērojot ES tiesības.

SOLVIT centri darbojas arī Norvēģijā, Īslandē un Lihtenšteinā, kurās ir spēkā vairums ES noteikumu.

Pamācības trešais solis:

Kad SOLVIT var palīdzēt?

  • pārrobežu strīdus jautājumu gadījumā,
  • ja strīds radies ES tiesību normu nepareizas piemērošanas dēļ,
  • un ir saistīts ar valsts iestādes pieņemto lēmumu vai rīcību.

Kad SOLVIT nevar palīdzēt?

  • lietās, kurās ir uzsākta tiesvedība,
  • strīdus jautājumos, kas radušies starp uzņēmumiem vai patērētāju,
  • strīdos, kas radušies ES institūcijās.

Pamācības ceturtais solis:

Elektroniski iesniegt sūdzību Latvijas SOLVIT centram var:

Pamācības piektais solis:

SOLVIT nav tiesa, SOLVIT centrs var tikai norādīt uz citas valsts iestādes pārkāpumu un pārliecināt iestādi par pareizu rīcību. Ja iestāde nevēlas sekot SOLVIT norādījumiem, nekavējoties jāgriežas tiesā.

 

Pirms sūdzības iesniegšanas SOLVIT centrā pārliecinieties:

  • Vai problēma radusies citas ES dalībvalsts valsts iestādes darbības dēļ?
  • Kādas ES tiesību normas ir pārkāptas?

Pamācības sestais solis:

Individuālas juridiskās konsultācijas:

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks