Kas ir elektroniskais paraksts?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Lai veicinātu ātrāku saziņu ar valsts iestādēm un pašvaldībām, elektronisko pakalpojumu lietojamību, Latvijā iedzīvotājiem un uzņēmējiem tiek nodrošināta iespēja rokas paraksta vietā izmantot drošu elektronisko parakstu (e-parakstu).

Līdzīgi e-parakstu var izmantot arī darījumiem juridisko personu starpā, piemēram, līgumu, rēķinu u.c. dokumentu parakstīšanai. Bez tam, uzņēmēji ar e-paraksta viedkartēm un/vai personas apliecību (eID) var veidot klientu autentifikācijas risinājumus savās interneta vietnēs.

Pamācības otrais solis:

Kas ir e-paraksts?

 • E-paraksts ir elektroniski dati, unikāls personas identifikācijas apliecinājums, kas pievienoti datorā sagatavotam dokumentam (vārds, uzvārds, personas kods u.c.).
 • E-paraksts ir pases ekvivalents elektroniskā formātā un apliecina tā piederību konkrētai fiziskai personai. Fiziska persona var pārstāvēt juridisku personu.
 • E-paraksts ir cilvēka individuāls paraksts elektroniskajā vidē, kuram ir juridisks spēks. Ar to cilvēks paraksta elektroniskus dokumentus, neizdrukājot tos, piemēram, līgumus, rēķinus, sūdzības, iesniegumus, vēstules u.c. Parakstot dokumentu, e-paraksta lietotājs piekrīt tā saturam un apliecina savu gribu. E-parakstu var lietot tikai tā īpašnieks.
 • Ar drošu e-parakstu parakstītam dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks kā papīra parakstītam dokumentam. To nosaka likumdošana. Pie tam e-parakstu noviltot ir nesalīdzināmi grūtāk kā ar roku rakstītu.
 • Svarīgi! E-parakstītam dokumentam ir juridisks spēks tikai elektroniskā, neizdrukātā veidā!
 • E-paraksta izmantošana nodrošina elektroniskā dokumenta autentiskumu un apstiprina parakstītāja identitāti.
 • Kopā ar e-parakstu, komunikācijā ar valsts un pašvaldību iestādēm, atbilstoši likumdošanai ir jālieto laika zīmogs, kas elektroniski fiksē un apliecina konkrētu dokumenta parakstīšanas laiku. Citu dokumentu parakstīšanai laika zīmoga lietošana ir brīvprātīga. Virtuālajā e-parakstā laika zīmogs ir jau iekļauts parakstā.
 • Vairāk par to, kas ir e-paraksts varat lasīt šeit.

Pamācības trešais solis:

Kur lietot e-parakstu?

 • Saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm. Visa veida dokumentu parakstīšanai, kas paredzēti iesniegšanai valsts un pašvaldību iestādēs. Elektronisko dokumentu likumā noteikts, ka visām valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt ar drošu e-parakstu parakstītus dokumentus.
 • Darījumiem juridisko personu starpā. Līgumu, rēķinu, iesniegumu un jebkura veida citu dokumentu parakstīšanai atsevišķi vai, izmantojot lietvedības un grāmatvedības sistēmas, kur iestrādāta e-paraksta funkcionalitāte. E-parakstam ir līdzvērtīgs juridiskais spēks kā parakstam uz dokumentiem papīra formā.
 • Trešo personu pilnvarošanai. Ar e-parakstu, identiski kā ar rokas parakstu, var pilnvarot arī trešās personas. Piemēram, notārs var izsniegt notariāli apliecinātas pilnvaras, kas parakstītas ar e-parakstu un pievienotu laika zīmogu, kuru notārs uzreiz var nosūtīt iestādei, kura pilnvaru ir pieprasījusi.
 • Autentifikācijai un autorizācijai (ar viedkartes e-parakstu vai personas apliecību (eID)). Autentifikācijas un autorizācijas iespējas dažādos portālos iestāžu sniegto pakalpojumu saņemšanai, turklāt visur ar vienu un to pašu viedkartes e-paraksta vai eID kartes PIN kodu, nevis lai atcerētos un ievadītu katrā savu paroli, piemēram, portālā www.latvija.lv , kur apkopoti visi valsts un pašvaldību pakalpojumi, kā arī pieejami dažādi e-pakalpojumi; Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā; izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmu grāmatvedības atskaišu, deklarāciju un citu dokumentu iesniegšanai; Ceļu satiksmes drošības direkcijas piedāvāto e-pakalpojumu izmantošanai u.c.
 • Attālinātas oficiālas saziņas nodrošināšanai uzņēmējiem ar viņu klientiem. Uzņēmēji, veidojot savus portālus un apkalpošanas vides, var veidot vienotu piekļuves rīku, vienlaikus radot iespēju klientiem dažādu uzņēmēju portālos izmantot vienotu autentifikācijas rīku un ietaupīt izmaksas uz jaunu autentifikācijas rīku iegādi. Uzņēmēji, kuru pakalpojumu saņemšanai nepieciešams iesniegums uz noteikta parauga veidlapas, var nodrošināt publisku pieeju attiecīgajām veidlapām rediģējamā formā un iespēju tās lejupielādēt, lai būtu iespējams tās aizpildīt elektroniski un parakstīt ar e-parakstu..
 • Lasi vairāk par savām e-iespējām www.e-iespejas.lv.

 

Portālā www.eparaksts.lv iespējams parakstīt dokumentus ar virtuālo e-parakstu un bez maksas pārbaudīt elektroniski parakstītus dokumentus.

Pamācības ceturtais solis:

Izņēmumi, kad e-parakstu lietot nevar:

Elektronisko dokumentu likuma 3. panta 6. daļā ir noteikti izņēmumi, kad e-parakstu lietot nevar:

 • līgumiem, ar kuriem tiek radītas vai nodotas tiesības uz nekustamo īpašumu, izņemot nomas tiesības;
 • līgumiem, kuri saskaņā ar likumu nav spēkā, ja tie nav apliecināti likumā noteiktajā kārtībā;
 • galvojuma līgumiem, ja galvojumu piešķir, un ķīlas nodrošinājumiem, ja tos sniedz personas, kuras darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar šo personu arodu, uzņēmējdarbību vai profesiju;
 • darījumiem ģimenes tiesību un mantojuma tiesību jomā.

Pamācības piektais solis:

Kādi ir ieguvumi?

 • Finanses – izdrukas, sūtījumu piegādes, apstrādes, cilvēkresursu ekonomija.
 • Dabas resursi – papīrs, drukas izejmateriāli, degviela, CO2 (oglekļa dioksīda) emisija.
 • Laiks – atbildīgo amatpersonu darba laika un zināšanu lietderīgāka izmantošana, ātrāka atbildes reakcija, nekā sūtot dokumentus papīra veidā.
 • Organizatorisks – atbalstošo funkciju, kas nav uzņēmuma pamata bizness, efektīva un pārskatāma sakārtošana, automatizēšana. Viegla izmaiņu vadība.
 • Drošība – e-parakstu, salīdzinot ar roku rakstīto, praktiski neiespējami viltot, kā arī nav nepieciešamība kādu pilnvarot parakstīt dokumentus prombūtnes laikā.
 • Dokumentu uzglabāšana – vairāk nekādas mapes, skapji, arhīvi.
 • Ērtības – nekādas braukāšanas, stāvēšanas sastrēgumos vai rindās, saskarsmes ar ierēdņiem.
 • Mobilitāte – e-paraksta izmantošana no jebkuras vietas pasaulē, kur pieejams dators un internets.

Pamācības sestais solis:

Kā iegūt e-parakstu?

Virtuālajam e-parakstam var pieteikties portālā www.eparaksts.lv, izmantojot kādu no autentifikācijas rīkiem (internetbankas, mobilā koda, eID karte vai viedkartes e-paraksts), aizpildot pieteikuma veidlapu un nogādājot to tuvākajā portālā norādītajā klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot pasi un izdrukātu pieteikumu (viedkartes vai eID e-paraksta lietotāji un SEB internetbankas lietotāji pieteikumu var iesniegt elektroniski). Precīzāka informācija par virtuālā e-paraksta iegūšanas iespējām ir pieejama šeit. Izmaksas.

 

Personas apliecību (eID) kādā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļām var saņemt ikviena Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta persona. Lai saņemtu personas apliecību (eID),par nepieciešamiem dokumentiem, izgatavošanas laiku un izmaksām lasi šeit.

Ja pieteikumā norādīsi, ka vēlaties, lai personas apliecībā (eID) tiktu iekļauts e-paraksts, tad papildus iegūsi 120 e-parakstīšnas reizes. Lai papildinātu e-parakstus eID kartē, nepieciešams sūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi - eparaksts@eparaksts.lv.

 

Viedkartes e-parakstam var pieteikties tikai uzņēmēji. Plašāka informācija par pieteikšanos un izmaksām šeit.

Pamācības septītais solis:

Vairāk informācijas kur e-parakstu var iegūt:

Pamācības astotais solis:

Mīti par e-parakstu?

 • E-parakstu iegūt ir dārgi. Viena parakstīšanas reize ar virtuālo e-parakstu izmaksā 0,41€, 4,13€ – par 20 parakstīšanas reizēm un 9,95€ – par neierobežotu parakstīšanas reižu skaitu uz 12 mēnešiem. Viedkartes e-paraksts biznesam izmaksā ~52.00€. Personas apliecība (eID) ar izgatavošanas termiņu 10 darba dienas maksā 14,23€, taču ņem vērā, ka šai apliecībai ir vairākas funkcijas, kā arī samaksā ir iekļauti 120 e-paraksti ar laika zīmogu.
 • E-paraksts fiziskai personai atšķiras no e-paraksta juridiskai personai. Vienalga, vai e-parakstam piesakās fiziska vai juridiska persona, tas paredzēts lietošanai konkrētai personai, un to saņem konkrēts cilvēks uz sava vārda (izņemot viedkartes e-parakstu, kad viedkartē pie paraksta informācijas var norādīt uzņēmuma nosaukumu, personas amatu utml). Tiesības parakstīt uzņēmuma dokumentus elektroniski ir uz tā paša juridiskā pamata kā tiesības parakstīt papīra dokumentus. Vienai personai var būt vairāki e-paraksti, piemēram, gadījumā, kad persona darbojas vairākos uzņēmumos un vēlas, lai katra uzņēmuma nosaukums parādītos pie attiecīgo dokumentu parakstīšanas vai arī pieder virtuālais e-paraksts kā fiziskai personai un viedkartes e-paraksts (ar uzņēmuma nosaukumu) kā juridiskai personai.
 • E-paraksts ir redzams uz elektroniski parakstītā dokumenta. Elektroniski parakstīta dokumenta saturs un izskats pēc parakstīšanas neizmainās – dokumenta saturā tas nav redzams. E-paraksts ir kā aizsargājoša čaula, apvalks jebkuram parakstītajam dokumentam. Kad dokumentu paraksta, izveidojas fails ar paplašinājumu .edoc, un tas satur gan parakstīto dokumentu, gan parakstu. Pārbaudīt dokumenta e-parakstu var šeit.
 • Valsts un pašvaldību iestādes nepieņem elektroniski parakstītus dokumentus. E-paraksta ieviešanas sākumā ir bijuši gadījumi, kad iestādes atteicās pieņemt elektroniski parakstītus dokumentus aiz nezināšanas, nemācēšanas vai tehnisku iespēju trūkuma dēļ. Šobrīd šādi gadījumi ir retums, taču, ja tomēr gadās, ikviens tiek aicināts nekavējoties informēt par to LVRTC. Latvijas likumdošana nosaka, ka kopš 2004. gada 1. janvāra visām valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt elektroniskos dokumentus no fiziskām un juridiskām personām.
 • Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) (jeb uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs) redz parakstāmā dokumenta saturu. Dokumentu parakstīšana ar e-parakstu notiek uz lietotāja datora. Saturam piekļūt nav iespējams, jo drošības prasības ir tieši tādas, lai novērstu trešo pušu piekļuvi datiem. LVRTC var ietekmēt tikai loģisko soļu darbības secību, nevis saturu, ko pievienojusi kāda trešā puse. Tieši tāpat LVRTC nevar atjaunot kādu nozudušu dokumentu vai PIN kodu.
 • LVRTC (jeb uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs) uzglabā pie sevis elektroniski parakstītos un nosūtītos dokumentus. Parakstītais dokuments nevienā brīdī nenonāk LVRTC rīcībā. Parakstot dokumentu ar viedkartes e-parakstu, dokuments tīmekļa vietnē www.eparaksts.lv tiek uzglabāts 24 stundas un pēc tam tiek dzēsts.
 • Dokumentu ar e-parakstu nevar izlasīt citi. Dokumentu parakstīšana ar e-parakstu nav šifrēšana. Jebkurš, kam ir vai nav savs e-paraksts, var atvērt jebkuru elektroniski parakstītu dokumentu. Atvērt e-dokumentu var divos veidos: 1) izmantojot portāla www.eparaksts.lv funkcionalitāti „Pārbaudīt eDokumentu”, „Pārbaudīt PDF” vai, izmantojot Java sīklietotni; 2) lejupielādējot speciālu programmatūru eParakstītājs, SignAnywhereFree. Satura (dokumentu, e-pastu u.t.t.) šifrēšana būs atsevišķs pakalpojums, ko LVRTC izstrādā, testē un saviem klientiem plāno piedāvāt tuvākā gada laikā.
 • Parakstītie dokumenti kļūst nederīgi pēc e-paraksta derīguma termiņa beigām. Svarīgi, lai paraksts būtu derīgs dokumenta parakstīšanas dienā. Beidzoties izsniegtā e-paraksta derīguma termiņam, parakstītais dokuments nezaudē savu juridisko spēku. LVRTC nodrošina iespēju bez maksas pārbaudīt paraksta derīgumu jebkuram dokumentam ar portāla www.eparaksts.lv funkcionalitāti „Pārbaudīt e-dokumentu”, „Pārbaudīt PDF”, izmantojot Java sīklietotni vai, izmantojot specialu programmatūru eParakstītājs vai SignAnywhereFree.

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks