Kā pieprasīt atkārtotas dzimšanas, miršanas un laulības apliecības vai ar tām saistītās izziņas?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Ja ir gadījies pazaudēt dzimšanas, miršanas vai laulības apliecību, tad to ir iespējams elektroniskā veidā pieprasīt atkārtoti neatkarīgi no fakta reģistrācijas vietas, kā arī saņemt ar dzimšanu, miršanu un laulībām saistītas izziņas no Civilstāvokļa aktu reģistra.

Pamācības otrais solis:

Pieprasīt apliecības un izziņas elektroniski

Portālā www.latvija.lv iedzīvotājs jebkurā Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā neatkarīgi no dzimšanas, miršanas vai laulības fakta reģistrācijas vietas var elektroniski pieprasīt šādus e-pakalpojums:

  • Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no reģistra pieprasīšana – iespēja pieprasīt dzimšanas apliecības vai izziņas par dzimšanas reģistrāciju atkārtotu izsniegšanu. Atkārtotu apliecību ir tiesīga pieprasīt pilngadīga persona, par kuras dzimšanu ir sastādīts civilstāvokļa akta reģistrs, vai viņas pilnvarota persona. Nepilngadīgas personas atkārtotu dzimšanas apliecību ir tiesīgi pieprasīt vecāki, aizbildņi, adoptētāji vai tās iestādes administrācija, kurā nepilngadīgā persona atrodas audzināšanā. Citām personām ir tiesības pieprasīt dzimšanas fakta reģistrāciju apstiprinošu izziņu, ja tās pierāda dokumenta saņemšanas tiesisko ieinteresētību.
  • Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana  – iespēja pieprasīt miršanas apliecības vai izziņas par miršanas fakta reģistrāciju atkārtotu izsniegšanu. Atkārtotu miršanas apliecību vai izziņu par miršanas fakta reģistrāciju ir tiesīgi pieprasīt mirušā radinieki.
  • Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana  - iespēja pieprasīt laulības apliecības vai izziņas par laulības reģistrāciju atkārtotu izsniegšanu. Atkārtotu laulības apliecību ir tiesīga pieprasīt persona, par kuras laulību ir izdarīts ieraksts laulības reģistrā, vai viņas pilnvarota persona. Ja laulība ir šķirta, bijušajiem laulātajiem izsniedz izziņu no laulības reģistra par laulības reģistrāciju un laulības šķiršanu.

Pamācības trešais solis:

Pakalpojumi ir pieejami, ja ir zināmi dati

par personas, kuras dzimšanas, miršanas, laulības fakta reģistrāciju apliecinošu dokumentu (apliecību vai izziņu) vēlās saņemt, dzimšanas, miršanas, laulības reģistrācijas gadu un reģistrācijas vietu.

Pamācības ceturtais solis:

Atkārtota apliecības vai izziņas no reģistra pieprasīšana ir maksas pakalpojums:

Maksājuma rekvizīti un summa tiek nosūtīta uz e-pakalpojuma pieprasītāja e-pasta adresi, kas norādīta portālā www.latvija.lv.

No maksājuma ir atbrīvoti pirmās un otrās grupas invalīdi, kā arī personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.

Pamācības piektais solis:

Atkārtoto apliecību vai izziņu no reģistra var saņemt

klātienē (izziņu var saņemt arī elektroniski uz savu norādīto elektroniskā pasta adresi) sev vēlamā Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks